EAPOL Sp. z o.o.

Our fur­naces are used for chem­i­cal pro­cess­ing, met­al treat­ment, evap­o­ra­tion, anneal­ing, stress reliev­ing, sin­ter­ing, cal­ci­na­tion, dry­ing, and oth­er chem­i­cal reac­tions requir­ing con­trolled high tem­per­a­tures. These fur­naces find appli­ca­tions in indus­tries such as:

 • ceram­ics pro­duc­tion;  
 • melt­ing, form­ing, and tem­per­ing glass;  
 • tool man­u­fac­tur­ing;  
 • avi­a­tion indus­try;  
 • chem­i­cal indus­try;  
 • phar­ma­ceu­ti­cal indus­try;  
 • auto­mo­tive indus­try.

We man­u­fac­ture both lab­o­ra­to­ry and indus­tri­al cham­ber fur­naces. Their oper­a­tion depends on the spec­i­fi­ca­tions and intend­ed use. 

High-tem­per­a­ture fur­naces are con­struct­ed from high-tem­per­a­ture resis­tant insu­lat­ing mate­ri­als such as ceram­ics, refrac­to­ry con­crete, or spe­cial steel alloys. The insu­la­tion helps main­tain a high tem­per­a­ture inside the fur­nace cham­ber while min­i­miz­ing its impact on the sur­round­ings.

piec przemysłowy | EAPOL
Rep­re­sen­ta­tive image

Gen­er­al Infor­ma­tion:

 • fur­naces designed for con­duct­ing pro­duc­tion process­es;
 • capa­bil­i­ty to build tray, trol­ley, or belt fur­naces;
 • max­i­mum load depends on the fur­nace con­struc­tion.

Heat­ing source:

 • elec­tric pow­er.

Man­u­fac­ture:

 • stain­less steel AISI 304, AISI 316, gal­va­nized, paint­ed;
 • ceram­ic fur­nace lin­ing.

Con­trol sys­tem:

 • 7″-22″ Stan­dard or INOX oper­a­tor pan­el, abil­i­ty to set the process in steps;
 • delayed start;
 • auto­mat­ic cham­ber cool­ing after com­plet­ed the process;
 • remote access to the PLC;
 • pre­ci­sion of the tem­per­a­ture sen­sor: ± 0,35 °C;
 • pro­duc­tion data record­ing on a USB dri­ve.

Elec­tri­cal spec­i­fi­ca­tions:

 • from 5 kW (depend­ing on the con­fig­u­ra­tion).
 

Acces­sories and addi­tion­al fea­tures:

 • bar­code scan­ner;
 • pro­duc­tion data record­ing sys­tem with report­ing;
 • remote access to the device and receiv­ing noti­fi­ca­tions on your phone;
 • audit trail.

Piec jest wyposażony w sys­tem grzew­czy, który generu­je tem­per­aturę odpowied­nią do przeprowadzenia pro­cesów chemicznych. Sys­te­my grzew­cze mogą korzys­tać z różnych źródeł energii. Posi­ada­ją zaawan­sowane sys­te­my kon­troli, które mon­i­toru­ją i reg­u­lu­ją tem­per­aturę wewnątrz komory pieca. Dzię­ki temu moż­na pre­cyzyjnie dos­tosować warun­ki ter­miczne do wyma­gań pro­ce­su chemicznego. W celu zapewnienia równomiernego rozprowadzenia ciepła wewnątrz komory pieca, a także – usunię­cia pro­duk­tów ubocznych pro­ce­su chemicznego, sto­su­je­my sys­tem wenty­lacji z możli­woś­cią wyko­rzys­ta­nia iner­cyjnych gazów ochron­nych, takich jak azot (w przy­pad­ku pro­cesów, które wyma­ga­ją ochrony przed reakc­ja­mi chemiczny­mi z atmos­ferą). Pro­ces obrób­ki ele­men­tów w piecu wysokotem­per­atur­owym obe­j­mu­je różne etapy, tj. nagrze­wanie, utrzy­manie tem­per­atu­ry i chłodze­nie kon­trolowane. W zależnoś­ci od rodza­ju obrób­ki met­ali, np. har­towa­nia, nor­mal­iza­cji czy wyżarza­nia, para­me­try ter­miczne są dos­tosowywane do odpowied­nich wartoś­ci, aby moż­na było uzyskać pożą­dane właś­ci­woś­ci mechan­iczne i struk­tu­ralne mate­ri­ału. 

To ensure safe oper­a­tion and pro­tect the equip­ment from dam­age, our fur­naces are equipped with sys­tems such as fire alarms, emer­gency shut­down, and over­heat pro­tec­tion.

pl_PL