EAPOL Sp. z o.o.

Nasze piece sto­su­je się do obrób­ki chemicznej, obrób­ki met­ali, odparowywa­nia, wygrze­wa­nia, odpręża­nia, spieka­nia, wypala­nia, suszenia oraz do innych reakcji chemicznych wyma­ga­ją­cych kon­trolowanej wysok­iej tem­per­atu­ry. Piece mają zas­tosowanie w takich dziedz­i­nach prze­mysłu jak:

 • pro­dukc­ja cerami­ki;  
 • top­i­e­nie, for­mowanie i har­towanie szkła;  
 • pro­dukc­ja narzędzi;  
 • prze­mysł lot­niczy;  
 • prze­mysł chemiczny;  
 • prze­mysł far­ma­ceu­ty­czny;  
 • prze­mysł samo­chodowy.

Pro­duku­je­my piece komorowe lab­o­ra­to­ryjne oraz prze­mysłowe. Ich dzi­ałanie zależy od specy­fikacji i przez­naczenia. 

Piec wysokotem­per­atur­owy budu­je się z mate­ri­ałów izo­la­cyjnych, odpornych na wysoką tem­per­aturę, takich jak cerami­ka, beton ogniotr­wały lub spec­jalne stopy stali. Izo­lac­ja pozwala utrzy­mać wysoką tem­per­aturę wewnątrz komory pieca, a jed­nocześnie – min­i­mal­i­zować odd­zi­ały­wanie na otocze­nie.

piec przemysłowy | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe

Dane ogólne:

 • piece przez­nac­zone do przeprowadza­nia pro­cesów pro­duk­cyjnych;
 • możli­wość budowy pieców półkowych, wózkowych lub taś­mowych;
 • maksy­mal­ny załadunek zależny od budowy pieca.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • ener­gia elek­trycz­na.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, ocynk, mal­owana;
 • ceram­iczny wkład pieca.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • automaty­czne studze­nie komory po wyko­na­niu pro­ce­su;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ± 0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 5 kW (w zależnoś­ci od wyko­na­nia).
 

Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail).

Piec jest wyposażony w sys­tem grzew­czy, który generu­je tem­per­aturę odpowied­nią do przeprowadzenia pro­cesów chemicznych. Sys­te­my grzew­cze mogą korzys­tać z różnych źródeł energii. Posi­ada­ją zaawan­sowane sys­te­my kon­troli, które mon­i­toru­ją i reg­u­lu­ją tem­per­aturę wewnątrz komory pieca. Dzię­ki temu moż­na pre­cyzyjnie dos­tosować warun­ki ter­miczne do wyma­gań pro­ce­su chemicznego. W celu zapewnienia równomiernego rozprowadzenia ciepła wewnątrz komory pieca, a także – usunię­cia pro­duk­tów ubocznych pro­ce­su chemicznego, sto­su­je­my sys­tem wenty­lacji z możli­woś­cią wyko­rzys­ta­nia iner­cyjnych gazów ochron­nych, takich jak azot (w przy­pad­ku pro­cesów, które wyma­ga­ją ochrony przed reakc­ja­mi chemiczny­mi z atmos­ferą). Pro­ces obrób­ki ele­men­tów w piecu wysokotem­per­atur­owym obe­j­mu­je różne etapy, tj. nagrze­wanie, utrzy­manie tem­per­atu­ry i chłodze­nie kon­trolowane. W zależnoś­ci od rodza­ju obrób­ki met­ali, np. har­towa­nia, nor­mal­iza­cji czy wyżarza­nia, para­me­try ter­miczne są dos­tosowywane do odpowied­nich wartoś­ci, aby moż­na było uzyskać pożą­dane właś­ci­woś­ci mechan­iczne i struk­tu­ralne mate­ri­ału. 

W celu zapewnienia bez­piecznej pra­cy oraz ochrony urządzenia przed uszkodze­niem piece wyposażamy w sys­te­my takie jak alarmy prze­ci­w­pożarowe, awaryjne wyłączanie czy zabez­piecze­nie przed prze­grzaniem.

en_GB