EAPOL Sp. z o.o.

DOWIEDZ SIĘ O NAS

Technologia
to nasza pasja

Od samego początku pas­ja do tech­nologii stanow­iła fun­da­ment firmy EAPOL. 

Naszym głównym celem było stworze­nie innowa­cyjnej orga­ni­za­cji, która odmieni prze­mysł poprzez zas­tosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie automaty­ki prze­mysłowej i budowy maszyn. 

Jako założy­ciele firmy mieliśmy wyraźną wiz­ję tego, jakie korzyś­ci mogą przynieść: zaawan­sowana tech­nolo­gia, sprawny ser­wis i jakość usług. Deter­mi­nac­ja i zaan­gażowanie spraw­iły, że stal­iśmy się marką rozpoz­nawal­ną w branży automaty­ki. 

Nasi inżynierowie to zespół utal­en­towanych, kreaty­wnych i rzetel­nych osób, które nie boją się wyzwań. Jesteśmy spec­jal­is­ta­mi w pro­jek­towa­niu i wdraża­niu kom­plek­sowych rozwiązań automatyza­cji, pozwala­ją­cych klien­tom zwięk­szać wyda­jność i konkuren­cyjność na rynku, przy jed­noczes­nym redukowa­niu kosztów. 

W ciągu ostat­nich lat zdoby­wal­iśmy doświad­cze­nie dzię­ki pra­cy dla różnych branż – od pro­dukcji prze­mysłowej, poprzez prze­mysł chemiczny, aż po sek­tor medy­czny. Nasza wiedza i umiejęt­noś­ci pozwala­ją nam dos­tosowywać rozwiąza­nia do indy­wid­u­al­nych potrzeb każdego klien­ta.

156
zakońc­zonych pro­jek­tów

Ofer­u­je­my następu­jące usłu­gi: 

  • pro­jek­towanie i wdrażanie sys­temów automaty­ki prze­mysłowej – pro­ponu­je­my zaawan­sowane rozwiąza­nia w zakre­sie sterowa­nia proce­sa­mi pro­duk­cyjny­mi i mon­i­torowa­nia, a także w celu opty­mal­iza­cji linii pro­duk­cyjnych;
  • budowa maszyn – tworzymy innowa­cyjne i wysok­iej jakoś­ci maszyny prze­mysłowe, dos­tosowane do specy­ficznych wyma­gań klien­tów;
  • mod­ern­iza­c­ja ist­nieją­cych sys­temów – poprzez inte­grację najnowocześniejszych tech­nologii pomagamy fir­mom mod­ern­i­zować ich sys­te­my, aby popraw­ić wyda­jność i osią­gi;
  • ser­wis i wspar­cie tech­niczne – naszym klien­tom zapew­ni­amy wspar­cie tech­niczne przez cały okres współpra­cy, aby zag­waran­tować nieprz­er­wane i efek­ty­wne dzi­ałanie ofer­owanych urządzeń. 

Pas­ja do tech­nologii nieustan­nie napędza naszą fir­mę. Zau­fanie klien­tów, satys­fakc­ja ze zre­al­i­zowanych pro­jek­tów oraz widoczny wpływ pro­ponowanych rozwiązań na rozwój prze­mysłu to dla nas najwięk­sza motywac­ja. Wspól­nie dążymy do tworzenia lep­szej, bardziej zau­tomaty­zowanej i efek­ty­wnej przyszłoś­ci dla wszys­t­kich branż prze­mysłowych.

Zespół EAPOL Sp. z o.o. 

24 LAT
DOŚWIADCZENIA

en_GB