EAPOL Sp. z o.o.

Suszarnie komorowe półkowe

Suszarnie komorowe półkowe znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Szczególnie popularne okazują się w produkcji spożywczej, takiej jak suszenie owoców, warzyw, grzybów, ziół oraz nasion. Suszenie w suszarni półkowej polega na przejmowaniu wilgoci z materiału przez ogrzane powietrze, które zostaje następnie odprowadzone na zewnątrz za pomocą kanałów wentylacyjnych.
Zaletą suszarni półkowych jest możliwość doboru odpowiednich tac, w zależności od suszonego materiału. Więcej informacji o tacach znajdą Państwo w sekcji Technologia.
Suszarnia półkowa to idealne rozwiązanie w przypadku suszenia materiałów o wadze do 100 kg. Jeśli są Państwo zainteresowani produkcją na większą skalę, zachęcamy do zapoznania się z parametrami suszarni komorowej wózkowej.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane trzech wariantów suszarni półkowych.

Suszarnia komorowa półkowa TDM Basic

suszarnia komorowa półkowa TDM Basic | EAPOL
suszarnia komorowa półkowa TDS Basic | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe

Cena: od 76 430 zł netto

Charakterystyka suszarni komorowej półkowej:
Dane ogólne:
 • suszar­nia półkowa przez­nac­zona do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • maksy­mal­ny załadunek: 100 kg surowego pro­duk­tu;
 • czas suszenia: od 3 do 48 godzin;
 • licz­ba tac: do 25;
 • powierzch­nia suszenia: do 20 m2.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • nagrzewni­ca elek­trycz­na;
 • nagrzewni­ca gazowa;
 • wymi­en­nik ciepła;
 • pom­pa ciepła.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, ocynk;
 • tace z blach per­forowanych, litych lub siatkowych;
 • możli­wość pokrycia tac teflonem lub silikonem.

Układ automaty­ki:

 • mikro­pro­ce­sorowy reg­u­la­tor tem­per­atu­ry z możli­woś­cią ustaw­ienia cza­su pro­ce­su;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: ±1 °C.

Dane elek­tryczne:

 • od 1,5 kW do 13,5 kW (w zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowanej nagrzewni­cy).

Suszarnia komorowa półkowa TDM Standard

suszarnia komorowa polkowa TDM Standard | EAPOL
suszarnia komorowa polkowa TDM Standard | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe

Cena: od 107 955 zł netto

Charakterystyka suszarni komorowej półkowej:
Dane ogólne:
 • suszar­nia półkowa przez­nac­zona do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • maksy­mal­ny załadunek: 100 kg surowego pro­duk­tu;
 • czas suszenia: od 3 do 48 godzin;
 • licz­ba tac: do 25;
 • powierzch­nia suszenia: do 20 m2;
 • możli­wość zamówienia urządzenia w wyko­na­niu prze­ci­wwybu­chowym (ATEX);
 • adap­tac­ja sys­te­mu CIP (na zamówie­nie);
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Źródło ogrze­wa­nia: 

 • nagrzewni­ca elek­trycz­na;
 • nagrzewni­ca gazowa;
 • wymi­en­nik ciepła;
 • pom­pa ciepła.

Wyko­nanie: 

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316;
 • tace z blach per­forowanych, litych lub siatkowych;
 • możli­wość pokrycia tac teflonem lub silikonem.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra 7″, możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zmniejsze­nie zuży­cia energii elek­trycznej dzię­ki dynam­icznej reg­u­lacji prze­pust­ni­cy naw­iewu powi­etrza;
 • automaty­czne studze­nie komory suszarni po wyko­na­niu pro­ce­su;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: ±1 °C.

Dane elek­tryczne:

 • od 1,5 kW do 13,5 kW (w zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowanej nagrzewni­cy). 

Suszarnia komorowa półkowa TDM Plus

suszarnia komorowa polkowa TDM plus | EAPOL
suszarnia komorowa polkowa TDM Standard | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe

Cena: od 137 345 zł netto

Charakterystyka suszarni komorowej półkowej:
Dane ogólne:
 • suszar­nia półkowa przez­nac­zona do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • maksy­mal­ny załadunek: 100 kg surowego pro­duk­tu;
 • czas suszenia: od 3 do 48 godzin;
 • licz­ba tac: do 25;
 • powierzch­nia suszenia: do 20 m2;
 • możli­wość zamówienia urządzenia w wyko­na­niu prze­ci­wwybu­chowym (ATEX);
 • adap­tac­ja sys­te­mu CIP (na zamówie­nie);
 • pod­wójne uszczel­nie­nie drzwi;
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • nagrzewni­ca elek­trycz­na;
 • nagrzewni­ca gazowa;
 • wymi­en­nik ciepła;
 • pom­pa ciepła.

Wyko­nanie: 

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316;
 • tace z blach per­forowanych, litych lub siatkowych;
 • możli­wość pokrycia tac teflonem lub silikonem;
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra 7″ INOX, możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zmniejsze­nie zuży­cia energii elek­trycznej dzię­ki dynam­icznej reg­u­lacji prze­pust­ni­cy naw­iewu powi­etrza;
 • automaty­czne studze­nie komory suszarni po wyko­na­niu pro­ce­su;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: ±0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 1,5 kW do 13,5 kW (w zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowanej nagrzewni­cy). 

Przykładowe przeznaczenie suszarni komorowych półkowych:

 • susze­nie owoców – na przykład ananasów, jabłek, gruszek, pomarańczy, man­go, jagód, truskawek, śli­wek i winogron;
 • susze­nie warzyw – na przykład march­wi, pietrusz­ki, pora, sel­era, papry­ki i pomi­dorów;
 • susze­nie grzy­bów;
 • susze­nie ziół i roślin – na przykład konopi, dzikiej róży, mię­ty, rumi­anku, pokrzy­wy, melisy, kozł­ka lekarskiego, dzi­u­raw­ca, chmielu, miłorzębu, perzu i mnisz­ka lekarskiego;
 • susze­nie mięsa.

Akcesoria i dodatkowe funkcje:

 • reku­per­ac­ja;
 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • okno rewiz­yjne w drzwiach suszarni wraz z oświ­etle­niem wnętrza;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail);
 • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu.

Jeśli chcą Państ­wo dowiedzieć się więcej, zaprasza­my do sekcji Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je.

en_GB