EAPOL Sp. z o.o.

Suszarnie próżniowe

Suszarnia próżniowa to urządzenie przeznaczone do suszenia różnorodnych materiałów, charakteryzujące się wykorzystaniem – w celu usunięcia wilgoci – niskiego ciśnienia lub próżni, co powoduje obniżenie temperatury wrzenia wody. Dzięki temu możliwe okazuje się usunięcie wilgoci z materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę. Zastosowanie niskiego ciśnienia sprawia, że wilgoć sublimuje, czyli przechodzi bezpośrednio z fazy stałej do fazy gazowej. To umożliwia szybsze i bardziej efektywne usuwanie wilgoci niż w przypadku tradycyjnych suszarek. Tego typu suszenie pozwala zachować właściwości materiału i minimalizuje utratę jakości.
Nasze suszarnie próżniowe znajdują zastosowanie w wielu branżach. Używa się ich między innymi do suszenia żywności, leków, wyrobów powlekanych, drewna, proszków i innych materiałów.
 
suszarnia próżniowa | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe
Charakterystyka suszarni próżniowej:

Dane ogólne:

 • suszar­nia próżniowa przez­nac­zona do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • budowa suszarni w wer­sji półkowej;
 • maksy­mal­ny załadunek zależny od wielkoś­ci suszarni;
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • poziomy grze­jne.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, mal­owana;
 • tace z blach litych;
 • możli­wość pokrycia tac teflonem lub silikonem.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ±0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 5 kW (w zależnoś­ci od wielkoś­ci suszarni). 

Przykładowe przeznaczenie suszarni próżniowych:

 • susze­nie drew­na;
 • susze­nie ziół – bez utraty ole­jków eterycznych oraz aro­matów;
 • susze­nie owoców i warzyw – bez utraty wit­a­miny C i zachowaniem zapachu i smaku gotowego pro­duk­tu;
 • susze­nie proszków;
 • susze­nie leków;
 • susze­nie kom­po­nen­tów kos­me­ty­cznych;
 • susze­nie tworzyw sztucznych;
 • susze­nie różnorod­nych mate­ri­ałów wrażli­wych na ciepło, wyko­rzysty­wanych w prze­myśle far­ma­ceu­ty­cznym i chemicznym.
 

Akcesoria i dodatkowe funkcje:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • okno rewiz­yjne w drzwiach suszarni wraz z oświ­etle­niem wnętrza;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail);
 • bezkon­tak­towy pomi­ar tem­per­atu­ry;
 • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu.

Jeśli chcą Państ­wo dowiedzieć się więcej, zaprasza­my do sekcji Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je.

en_GB