EAPOL Sp. z o.o.

Oto dodatkowe akce­so­ria i funkc­je, które poz­wolą na ide­alne dopa­sowanie urządzeń do Państ­wa potrzeb (szer­szy opis pro­ponowanych rozwiązań zna­j­du­je się poniżej):

  • reku­per­ac­ja;
  • sys­tem iden­ty­fikacji;
  • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
  • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
  • okno rewiz­yjne w drzwiach suszarni wraz z oświ­etle­niem wnętrza;
  • ścież­ka audy­tu (audit trail);
  • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu;
  • spec­jal­nie wyko­nane tace.
Insta­lac­ja akce­soriów jest zależ­na od typu urządzenia.
suszarnia spożywcza rekuperator | EAPOL

Reku­per­a­tor odzysku­je ciepło z wywiewanego powi­etrza, dzię­ki czemu przy­czy­nia się do mniejszego zuży­cia energii potrzeb­nej na przeprowadze­nie pro­ce­su suszenia.

Sys­tem iden­ty­fikacji umożli­wia śledze­nie prze­biegu oraz para­metrów pro­ce­su pro­duk­cyjnego, zapisu­je dane i archi­wiz­u­je je przez 5 lat. Sys­tem może­my dostar­czyć razem z czyt­nikiem kodów kreskowych, pozwala­ją­cym na automaty­czne wprowadzanie numerów serii i par­tii pro­duk­cyjnej.

analiza danych | EAPOL

Sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych automaty­cznie je archi­wiz­u­je oraz – po zakończe­niu pro­ce­su – generu­je raport z pre­defin­iowany­mi wykre­sa­mi, który wysyła na wskazany adres e‑mail lub zapisu­je w chmurze. 

suszarnia komorowa polkowa TDM plus | EAPOL

Okno rewiz­yjne w drzwiach suszarni i oświ­etle­nie wnętrza umożli­wia­ją oper­a­torowi lep­szą kon­trolę pro­ce­su oraz stanu pro­duk­tu, bez otwiera­nia drzwi maszyny. Dzię­ki temu tem­per­atu­ra wewnątrz suszarni pozosta­je niezmi­en­na.

panel hmi siemens | EAPOL

Ścież­ka audy­tu (audit trail) pozwala na śledze­nie zmi­an w pro­ce­sie oraz na zapis jego prze­biegu, co okazu­je się szczegól­nie przy­datne w branży far­ma­ceu­ty­cznej.

falownik mitsubishi electric | EAPOL

Paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu nad­zoru­je pracę urządzeń takich jak nagrzewni­ca czy wenty­la­tor i infor­mu­je użytkown­i­ka o ewen­tu­al­nym prob­lemie, co poma­ga uniknąć awarii. Paki­et znaczą­co zwięk­sza dostęp­ność maszyny i reduku­je przesto­je.

Spec­jalne wyko­nanie tac ogranicza przy­wieranie pro­duk­tów. Tace mogą być pokryte teflonem, nanopowłoką lub silikonem.

en_GB