EAPOL Sp. z o.o.

Komory chłod­nicze to urządzenia do prze­chowywa­nia i kon­serwacji pro­duk­tów spoży­w­czych oraz innych surow­ców wyma­ga­ją­cych kon­trolowanej tem­per­atu­ry.  

Nasze komory chłod­nicze utrzy­mu­ją sta­bil­ną tem­per­aturę i wilgo­t­ność, dzię­ki czemu zapew­ni­a­ją doskon­ałe warun­ki prze­chowywa­nia. Ofer­u­je­my różne rozmi­ary i kon­fig­u­rac­je komór, odpowiada­jące wymogom branży spoży­w­czej i far­ma­ceu­ty­cznej, a także – branży kos­me­ty­cznej i lab­o­ra­to­ryjnej. Komory są wyposażone w zaawan­sowane sys­te­my sterowa­nia, które umożli­wia­ją pre­cyzyjne dos­tosowanie pożą­danej tem­per­atu­ry. To kluc­zowe dla zapewnienia świeżoś­ci i jakoś­ci prze­chowywanych pro­duk­tów. 

Wiemy, jak ważne okazu­je się oszczędzanie energii, dlat­ego nasze komory chłod­nicze pro­jek­tu­je­my z myślą o efek­ty­wnoś­ci ener­gety­cznej. Aby zmin­i­mal­i­zować straty energii, wyko­rzys­tu­je­my nowoczesne rozwiąza­nia, takie jak pre­cyzyj­na izo­lac­ja i zaawan­sowane sys­te­my chłodzenia. 

Komory są wyko­nane z wysok­iej jakoś­ci mate­ri­ałów, które zapew­ni­a­ją trwałość i higienę. Ofer­u­je­my powierzch­nie odporne na korozję i łatwe do czyszczenia, a dzię­ki temu – odpowiada­jące najwyższym wymogom san­i­tarnym. 

Nasze komory chłod­nicze dos­tosowu­je­my do indy­wid­u­al­nych potrzeb i pref­er­encji klien­tów. Umożli­wiamy dopa­sowanie układu wewnętrznego, wyposaże­nia oraz funkcji, aby zapewnić opty­malne rozwiązanie dla danej dzi­ałal­noś­ci. 

komora chłodnicza | EAPOL

Dane ogólne:

 • komory chłod­nicze przez­nac­zone do pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • możli­wość budowy chłod­ni dos­tosowanej wymi­ara­mi do potrzeb klien­ta oraz – zabu­dowy kon­ten­erowej.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, ocynk, mal­owana;
 • zabu­dowa półkowa lub możli­wość prze­chowywa­nia mate­ri­ału na wózkach.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach lub utrzymy­wanie zadanej tem­per­atu­ry;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ± 0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­ce­su na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 5 kW (w zależnoś­ci od wyma­gań).

Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­ce­sowych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail);
 • pod­wójne lub potrójne uszczel­nie­nie drzwi;
 • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu.
en_GB