EAPOL Sp. z o.o.

Pro­duku­je­my wygrze­war­ki odz­nacza­jące się wysoką jakoś­cią i mające zas­tosowanie w wielu proce­sach prze­mysłowych. Pro­jek­tu­je­my z myślą o nieza­wod­noś­ci, a przede wszys­tkim – o speł­ni­a­n­iu różnorod­nych wyma­gań naszych klien­tów.  

Urządzenia wyposażamy w zaawan­sowane sys­te­my sterowa­nia (m.in. Siemens, Mit­subishi Elec­tric, Wei­d­muller), które umożli­wia­ją pre­cyzyjną kon­trolę tem­per­atu­ry i cza­su nagrze­wa­nia. Pro­gram moż­na podzielić na wiele kroków, w których czas pra­cy oraz tem­per­atu­ra zostaną odpowied­nio wyz­nac­zone, z możli­woś­cią automaty­cznego prze­jś­cia do kole­jnego kroku po upły­wie zadanego cza­su lub po osiąg­nię­ciu określonych para­metrów. 

Wygrze­war­ki wykonu­je­my z trwałych mate­ri­ałów i kom­po­nen­tów – z myślą o inten­sy­wnym użytkowa­niu w wyma­ga­ją­cych warunk­ach prze­mysłowych. 

Nasze wygrze­war­ki  zna­j­du­ją zas­tosowanie w wielu branżach. Uży­wa się ich m.in. w prze­myśle przetwór­czym, spoży­w­czym, chemicznym, met­alur­gicznym i szk­larskim. Może­my dos­tosowywać urządzenia tak, aby speł­ni­ały indy­wid­u­alne wyma­gania klien­tów, przy jed­noczes­nym zapewnie­niu dokład­noś­ci i pow­tarzal­noś­ci pro­ce­su nagrze­wa­nia. Zespół inżynierów i pro­jek­tan­tów dopa­su­je rozmi­ar, moc, sterowanie i inne para­me­try, aby wygrze­war­ka dzi­ałała zgod­nie z wyma­gani­a­mi przed­staw­iony­mi przez klien­ta. 

Wygrze­war­ki pro­jek­tu­je­my również z myślą o efek­ty­wnoś­ci ener­gety­cznej, z wyko­rzys­taniem zaawan­sowanych tech­nologii. Dzię­ki temu nasze urządzenia min­i­mal­izu­ją straty ciepła i pozwala­ją oszczędzać energię, przy jed­noczes­nym zachowa­niu wysok­iej wyda­jnoś­ci. 

Ofer­u­je­my także pro­fesjon­alne doradzt­wo w zakre­sie doboru odpowied­nich wygrze­warek, udzielamy porad doty­czą­cych pro­cesów nagrze­wa­nia oraz zapew­ni­amy kom­plek­sowe wspar­cie tech­niczne. 

Dane ogólne:

 • wygrze­war­ki przez­nac­zone do przeprowadza­nia pro­cesów pro­duk­cyjnych;
 • możli­wość budowy wygrze­warek półkowych, wózkowych i taś­mowych;
 • maksy­mal­ny załadunek zależny od wyko­na­nia;
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • ener­gia elek­trycz­na;
 • nagrzewni­ca gazowa.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, ocynk, mal­owana.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • automaty­czne studze­nie komory po wyko­na­niu pro­ce­su;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ± 0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 1,5 kW (w zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowanej nagrzewni­cy). 
 

Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • oświ­etle­nie wnętrza wygrze­war­ki;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail);
 • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu.
en_GB