EAPOL Sp. z o.o.

Myj­ki zna­j­du­ją zas­tosowanie w myciu i dezyn­fekcji tac suszar­niczych po zakończe­niu pro­ce­su pro­duk­cyjnego. Pozwala­ją w łatwy i automaty­czny sposób przy­go­tować tace do kole­jnej par­tii pro­duk­cyjnej, oszczędza­ją czas na ręczne mycie tac, a także zmniejsza­ją zuży­cie energii, wody oraz środ­ków chemicznych.

myjka przemysłowa | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe

Dane ogólne:

  • budowa mod­ułowa, pozwala­ją­ca na dos­tosowanie myj­ki zgod­nie z zapotrze­bowaniem; 
  • maksy­mal­ny załadunek i wyda­jność zależne od budowy;
  • możli­wość zabu­dowy umożli­wia­jącej automaty­czne podawanie i odbieranie tac.

Źródło ogrze­wa­nia:

  • ener­gia elek­trycz­na.

Wyko­nanie:

  • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316.

Układ automaty­ki:

  • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX);
  • pomi­ary tem­per­atu­ry i przepły­wu, sterowanie pro­ce­sem mycia;
  • zdal­ny ser­wis;
  • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych i wyda­jnoś­ciowych  na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

  • od 5 kW (w zależnoś­ci od wyko­na­nia).
en_GB