EAPOL Sp. z o.o.

Wykonu­je­my komory kli­maty­czne do celów badaw­czych, testowych i naukowych, będące doskon­ały­mi narzędzi­a­mi symu­lu­ją­cy­mi warun­ki środowiskowe. Komory umożli­wia­ją pre­cyzyjne badanie wpły­wu różnych czyn­ników (między inny­mi tem­per­atu­ry, wilgo­t­noś­ci i obec­noś­ci gazów) na rośliny, mate­ri­ały i pro­duk­ty. Ofer­u­je­my również fitotrony z kon­trolą natęże­nia światła i dłu­goś­ci dnia, posi­ada­jące spek­trum światła, aby z myślą o rośli­nach naślad­ować różne warun­ki wys­tępu­jące w środowisku nat­u­ral­nym.

Rozmi­ary komór kli­maty­cznych dopa­sowu­je­my do potrzeb klien­tów. Pro­duku­je­my urządzenia mobilne, a także dos­tosowu­je­my pomieszczenia. Nasze opro­gramowanie pozwala nad­zorować i archi­wiz­ować prze­bieg ekspery­men­tu.

fitotron | EAPOL
fitotron | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe

Dane ogólne:

 • komory kli­maty­czne przez­nac­zone do przeprowadza­nia ekspery­men­tów na pro­duk­tach, mate­ri­ałach i rośli­nach;
 • możli­wość budowy urządzeń mobil­nych i stacjonarnych oraz – zabu­dowy pomieszczeń;
 • maksy­mal­ny wsad zależny od rodza­ju urządzenia.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • nagrzewni­ca elek­trycz­na;
 • pom­pa ciepła.

Źródło chłodzenia:

 • agre­gat chłod­niczy;
 • wymi­en­nik.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, ocynk, mal­owana.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ± 0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 1,5 kW (w zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowanej nagrzewni­cy). 

Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­ce­sowych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail).
en_GB