EAPOL Sp. z o.o.

Dopasowane rozwiązania

Pro­jek­ty automaty­ki real­izu­je­my w bliskim kon­tak­cie z Państ­wem, poz­na­je­my potrze­by i pro­ponu­je­my odpowied­nie rozwiąza­nia. Rozwiewamy wąt­pli­woś­ci, a pod­czas przed­staw­ia­nia kon­cepcji upew­ni­amy się, że myślimy o pro­jek­cie w spójny sposób. 

Dzi­ałamy zarówno w automatyza­cji pro­dukcji, jak i w automatyce pro­ce­sowej.

Prowadz­imy pro­jek­ty dla prze­mysłu chemicznego, spoży­w­czego i far­ma­ceu­ty­cznego.

Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie.

Pod­czas wdroże­nia kom­plek­sowo szkolimy pra­cown­ików w zakre­sie obsłu­gi i ser­wisu urządzeń.

Specjalizujemy się w następujących rozwiązaniach:

  • sys­te­my sterowa­nia lini­a­mi pro­duk­cyjny­mi;
  • tworze­nie opro­gramowa­nia dla sterown­ików PLC firm Siemens, Allen Bradley i Mit­subishi Elec­tric;
  • sys­te­my sterowa­nia insta­lac­ja­mi tech­no­log­iczny­mi oraz sys­te­my ich reg­u­lacji;
  • pro­jek­towanie i wdrażanie opro­gramowa­nia kon­trol­no-pomi­arowego w zakre­sie wielkoś­ci fizyko­chemicznych;
  • planowanie i wykon­aw­st­wo mod­ern­iza­cji oraz rozbu­dowy ist­nieją­cych maszyn;
  • pro­jek­towanie i wykon­aw­st­wo insta­lacji teleme­trycznych ze wspar­ciem sieci GSM, np. awaryjne powiadomie­nie czy kon­tro­la para­metrów poprzez smart­fon, tablet i kom­put­er;
  • układy reg­u­lacji tem­per­atu­ry, wilgo­t­noś­ci i innych wartoś­ci fizyko­chemicznych;
  • sys­te­my rejes­tracji para­metrów fizyko­chemicznych wraz ze spec­jal­isty­cznym opro­gramowaniem do wydruków i archi­wiz­a­cji danych (w celu uzyska­nia świadect­wa wzor­cow­a­nia nasze czu­jni­ki prze­chodzą wzor­cow­anie w lab­o­ra­to­ri­um akredy­towanym przez Pol­skie Cen­trum Akredy­tacji). 
en_GB