EAPOL Sp. z o.o.

Suszarnie wykonu­je­my zarówno w wer­s­jach stan­dar­d­owych, jak i dos­tosowanych do indy­wid­u­al­nych potrzeb. W razie pytań lub wąt­pli­woś­ci doty­czą­cych pro­ce­su suszenia może­my przeprowadz­ić testy na Państ­wa pro­duk­cie.

Suszar­nia bęb­nowa jest urządze­niem służą­cym do suszenia z wyko­rzys­taniem obro­towego bęb­na. Posi­a­da wsyp, przez który wprowadza się mate­ri­ał przez­nac­zony do obrób­ki. Zarówno pręd­kość obro­towa bęb­na, jak i tem­per­atu­ra są pre­cyzyjnie kon­trolowane przez zaawan­sowany układ sterowa­nia pro­ce­sem.

 

suszarnia bębnowa | EAPOL

Dane ogólne:

 • suszar­nia bęb­nowa przez­nac­zona do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • maksy­mal­ny załadunek zależny od wielkoś­ci suszarni;
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • ener­gia elek­trycz­na, gaz.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, ocynk, mal­owana.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ±0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 5 kW (w zależnoś­ci od wielkoś­ci suszarni).

Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • okno rewiz­yjne w drzwiach suszarni wraz z oświ­etle­niem wnętrza;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail);
 • bezkon­tak­towy pomi­ar tem­per­atu­ry;
 • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu.
 

Dowiedz się więcej o naszych akce­so­ri­ach 

en_GB