EAPOL Sp. z o.o.

Dostar­cza­my najwyższej jakoś­ci rozwiąza­nia pro­jek­towe, które speł­ni­a­ją unikalne potrze­by klien­tów. Wspier­amy ich naszą wiedzą i doświad­cze­niem na każdym etapie pro­ce­su. Korzys­tamy z najlep­szych narzędzi do pro­jek­towa­nia i symu­lacji: Autodesk Inven­tor, Solid­Works i EPLAN.

projektowanie CAD symulacje | EAPOL
projektowanie CAD wózek suszarniczy | EAPOL

Współpracu­je­my z Państ­wem od pow­sta­nia pomysłu do jego real­iza­cji. Wykonu­je­my pro­jek­ty maszyn i narzędzi. Na Państ­wa życze­nie wykon­amy pro­to­typ lub gotowy pro­dukt.

1. Pro­jek­towanie mechan­iczne: spec­jal­izu­je­my się w pro­jek­towa­niu kom­po­nen­tów mechan­icznych, maszyn, urządzeń i narzędzi. Ofer­u­je­my kom­plek­sowe rozwiąza­nia, obe­j­mu­jące zarówno kon­cep­cyjne pro­jek­ty, jak i szczegółowe rysun­ki tech­niczne.

2. Pro­jek­towanie elek­tryczne: ofer­u­je­my pro­jek­towanie obwodów elek­trycznych, a także – ich inte­grację z sys­tema­mi sterowa­nia.

3. Pro­to­ty­powanie i symu­lac­je: nasze usłu­gi obe­j­mu­ją pro­to­ty­powanie i symu­lac­je, które pozwala­ją zwery­fikować wyda­jność i trwałość pro­jek­towanych rozwiązań przed prze­jś­ciem do pro­dukcji.

4. Usłu­gi inżynieryjne: nasi inżynierowie zapew­ni­a­ją wspar­cie w proce­sach badaw­c­zo-roz­wo­jowych, w opty­mal­iza­cji pro­jek­tów oraz w proce­sach cer­ty­fikacji.

Nasze Zalety

  • Doświad­cze­nie: mamy wielo­let­nie doświad­cze­nie w dziedzinie pro­jek­towa­nia CAD, co pozwala nam świad­czyć usłu­gi najwyższej jakoś­ci.

  • Nowoczesne narzędzia: korzys­tamy z najnowocześniejszego opro­gramowa­nia i tech­nologii CAD, dzię­ki czemu osiągamy doskon­ałe wyni­ki.

  • Dos­tosowane rozwiąza­nia: każdy pro­jekt jest unikalny, dlat­ego dos­tosowu­je­my nasze usłu­gi do specy­ficznych potrzeb klien­ta.

  • Dokład­ność i ter­mi­nowość: pro­jek­ty wykonu­je­my pre­cyzyjnie i dostar­cza­my je na czas.

en_GB