EAPOL Sp. z o.o.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą i wyko­rzysty­waną przez nas tech­nologią. Spec­jal­izu­je­my się w pro­jek­towa­niu i pro­dukcji urządzeń do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych oraz far­ma­ceu­ty­cznych. Nasze suszarnie i urządzenia wykonu­je­my z najwyższej jakoś­ci stali nierdzewnej – niezwyk­le trwałego mate­ri­ału, speł­ni­a­jącego wysok­ie wyma­gania higien­iczne.

 

Ofer­u­je­my następu­jące rodza­je suszarni:

 • komorowe wózkowe;
 • komorowe półkowe;
 • próżniowe;
 • promi­en­nikowe;
 • taś­mowe;
 • bęb­nowe.

Suszarnie mogą pra­cow­ać w cyk­lu ciągłym lub por­cjowym, a każ­da z nich odz­nacza się odmi­en­nym zas­tosowaniem. Wyko­rzysty­wane tech­nolo­gie to rezul­tat wielo­let­niego doświad­czenia naszej kadry inżynier­skiej, między inny­mi w doborze urządzeń oraz w bada­ni­ach. Znamy potrze­by wielu gałęzi prze­mysłu, a w tym – pro­cesy wyma­ga­jące obrób­ki cieplnej mate­ri­ałów. Tworzymy pro­jek­ty zgodne z zapotrze­bowaniem klien­ta.

Budu­je­my urządzenia w sys­temie ATEX, służące między inny­mi do odparowywa­nia roz­puszczal­ników z farb i z lakierów, a także z żywic, proszków i innych sub­stancji chemicznych. Suszarnie w sys­temie ATEX mogą być wyko­rzysty­wane w prze­myśle far­ma­ceu­ty­cznym zarówno do suszenia i odparowywa­nia, jak i do dezyn­fekcji różnego rodza­ju sub­stancji, leków czy ekstrak­tów roślin­nych. W przy­pad­ku obec­noś­ci sub­stancji pal­nych, dzię­ki kon­trolowane­mu susze­niu w bez­piecznym środowisku, ryzyko wybuchu lub zapłonu zosta­je zmin­i­mal­i­zowane. Suszarnie w sys­temie ATEX sto­su­je się również w prze­myśle petro­chemicznym, gdzie mogą być wyko­rzysty­wane do suszenia, odparowywa­nia i obrób­ki sub­stancji takich jak ole­je, pali­wa czy smary. Kon­tro­la warunk­ów suszenia w bez­piecznym środowisku odgry­wa kluc­zową rolę w tych proce­sach.

Nasze suszarnie charak­teryzu­ją się nie tylko doskon­ałą jakoś­cią wyko­na­nia, lecz także najwyższym poziomem automaty­ki. Dzię­ki zaawan­sowanym sys­te­mom sterowa­nia i mon­i­toringu urządzenia są łatwe w obsłudze i zapew­ni­a­ją pre­cyzyjną kon­trolę pro­ce­su suszenia. Automatyza­c­ja na najwyższym poziomie pozwala oszczędz­ić czas i zaso­by, a jed­nocześnie zapew­nia opty­mal­ną jakość suszenia. Umożli­wiamy również wyposaże­nie suszarni w sterowanie online za pomocą kom­put­era, table­tu, a nawet – tele­fonu.

W naszych urządzeni­ach sto­su­je­my sys­te­my reku­per­acji i odzysku ciepła, dzię­ki czemu otrzy­mu­je­my wysok­ie wskaźni­ki wyda­jnoś­ci przy niskim zuży­ciu pali­wa. Umożli­wiamy także zin­te­growanie sys­te­mu ze źródła­mi OZE (z ukła­dem kogen­er­a­cyjnym zasi­lanym biogazem z fer­men­tacji osadów albo z energią solarną lub wia­trową).

Suszarnie mogą być zasi­lane pom­pa­mi ciepła, dzię­ki czemu wykazu­ją niską ener­gochłon­ność pro­ce­su odparowa­nia wody i są ergonom­iczne. W insta­lacji wyko­rzys­tu­jącej pom­pę ciepła powi­etrze suszące cyrku­lu­je w zamknię­tym obiegu, co unieza­leż­nia cały pro­ces od warunk­ów otoczenia oraz zapew­nia her­me­tyza­cję. Zdol­ność schładza­nia powi­etrza pro­ce­sowego w układzie pompy ciepła wyko­rzys­tu­je się do odwilże­nia powi­etrza pro­ce­sowego, wychodzącego z komory suszenia, nato­mi­ast zdol­ność grza­nia ma zas­tosowanie przy ponownym pod­nosze­niu tem­per­atu­ry odwilżonego i ochłod­zonego powi­etrza, które wraca do komory suszenia.

Kładziemy nacisk na innowac­je. Nieustan­nie śledz­imy dynam­icznie zmieni­a­jące się potrze­by rynku. Stale pracu­je­my nad doskonale­niem naszych urządzeń. Wprowadza­my nowe tech­nolo­gie, aby zapewnić klien­tom najlep­sze rozwiąza­nia w dziedzinie suszenia.

Jeśli poszuku­ją Państ­wo urządzeń do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych lub far­ma­ceu­ty­cznych, EAPOL jest doskon­ałym wyborem. Zaprasza­my do kon­tak­tu i sko­rzys­ta­nia z naszych usług. Gwaran­tu­je­my urządzenia najwyższej jakoś­ci, z automatyką na najwyższym poziomie.

Zau­fanie klien­tów jest dla nas najważniejsze. Ofer­u­je­my kom­plek­sowe wspar­cie tech­niczne i ser­wisowe, a na pro­duk­ty udzielamy 2‑letniej gwarancji. Wielo­let­nie doświad­cze­nie naszych inżynierów oraz zad­owole­nie firm korzys­ta­ją­cych z urządzeń przez nich zapro­jek­towanych świad­czą o naszej solid­noś­ci i pro­fesjon­al­izmie.

Jesteśmy pro­du­cen­tem tac suszar­niczych litych i per­forowanych:

 • ze stali nierdzewnej AISI 304 lub kwa­sood­pornej AISI 316L;
 • z alu­mini­um;
 • prę­towych;
 • pokry­tych silikonem lub teflonem;
 • z włók­na szk­lanego, pokry­tych teflonem;
 • sitowych do ziaren, proszków i innych delikat­nych mate­ri­ałów.

Wybór odpowied­niego typu tac suszar­niczych zależy od specy­ficznych potrzeb i wyma­gań danej suszarni oraz od mate­ri­ału przez­nac­zonego do suszenia.

Ofer­u­je­my tace w różnych rozmi­arach i ksz­tał­tach, co pozwala na dopa­sowanie ich do konkret­nych suszarni oraz do potrzeb pro­dukcji. Na życze­nie klien­ta pro­jek­tu­je­my spec­jalne uch­wyty ułatwia­jące załadunek lub speł­ni­a­jące inne funkc­je.

Taśmy w suszarniach taśmowych:

Wyko­rzysty­wane przez nas taśmy mogą być wyko­nane z różnych mate­ri­ałów oraz speł­ni­ać wiele funkcji, w zależnoś­ci od surow­ca przez­nac­zonego do suszenia, tem­per­atu­ry pro­ce­su, wilgo­t­noś­ci i innych czyn­ników.

 1. Taśmy stalowe: są wytrzy­małe i odporne na wysoką tem­per­aturę, co spraw­ia, że ide­al­nie się sprawdzą w przy­pad­ku suszenia mate­ri­ałów o dużych gabary­tach. Mogą być wyko­nane z różnych rodza­jów stali, takich jak stal węglowa czy stal nierdzew­na.
 2. Taśmy z tworzyw sztucznych: w suszar­ni­ach taś­mowych sto­su­je­my również taśmy wyko­nane z tworzyw sztucznych, takich jak poli­ester (PET), polipropy­len (PP) czy poli­ure­tan (PU). Tego typu taśmy charak­teryzu­ją się dobrą wytrzy­małoś­cią na roz­cią­ganie, odpornoś­cią na ścieranie oraz elasty­cznoś­cią. Sto­su­je się je w przy­pad­ku suszenia w tem­per­aturze do 80°C. Taśmy, dzię­ki odpowied­nim cer­ty­fikatom, nada­ją się do stosowa­nia w pro­dukcji spoży­w­czej.
 3. Taśmy silikonowe: wykazu­ją odporność na wysoką tem­per­aturę, nie przy­wier­a­ją i są elasty­czne. Częs­to sto­su­je się je w suszar­ni­ach, w których ist­nieje ryzyko przy­wiera­nia mate­ri­ałów do taśmy.
 4. Taśmy PTFE (polite­tra­flu­o­roetylen): ze wzglę­du na swo­je wyjątkowe właś­ci­woś­ci taśmy PTFE to pop­u­larny wybór w suszar­ni­ach taś­mowych. Taśmy te są odpowied­nie do stosowa­nia w wysok­iej tem­per­aturze, nie przy­wier­a­ją i posi­ada­ją doskon­ałą odporność chemiczną. Taśmy PTFE są częs­to stosowane w branży spoży­w­czej, chemicznej i far­ma­ceu­ty­cznej, w przy­pad­ku suszenia delikat­nych mate­ri­ałów, które mają ten­dencję do przy­wiera­nia.
 5. Taśmy z włók­na szk­lanego: charak­teryzu­ją się doskon­ałą odpornoś­cią na wysoką tem­per­aturę. Wyko­rzys­tu­je się je także w suszar­ni­ach, w których zachodzą pro­cesy wyma­ga­jące spec­jal­nej ochrony przed ciepłem. Taśmy z włók­na szk­lanego są odporne na korozję i chemiczne dzi­ałanie różnego rodza­ju sub­stancji.
 6. Taśmy poli­ure­tanowe: charak­teryzu­ją się elasty­cznoś­cią i odpornoś­cią na ścieranie. Sto­su­je się je w przy­pad­ku suszenia mate­ri­ałów takich jak folie, tkaniny, włók­na czy kawał­ki tworzyw sztucznych.
en_GB