EAPOL Sp. z o.o.

Sys­te­my oczyszcza­nia i uzdat­ni­a­nia wody służą zarówno do przy­go­towa­nia wody wyko­rzysty­wanej w pro­ce­sie pro­duk­cyjnym, jak i do otrzy­ma­nia wody użytkowej. Wykonu­je­my mod­ułowe sys­te­my uzdat­ni­a­nia wody, w zależnoś­ci od potrzeb wyda­jnoś­ciowych i wyma­ganych etapów fil­tracji, tj. fil­tracji wstęp­nej, dejoniza­cji, odwró­conej osmozy (RO), elek­trode­joniza­cji (EDI).

 

system odwróconej osmozy | EAPOL

Dane ogólne:

  • mod­ułowa kon­strukc­ja, dos­tosowana do potrzeb wyda­jnoś­ciowych;
  • możli­wość budowy urządzeń w zależnoś­ci od wyma­ganych etapów fil­tracji, tj. fil­tracji wstęp­nej, dejoniza­cji, odwró­conej osmozy (RO), elek­trode­joniza­cji (EDI).

Wyko­nanie:

  • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316.

Układ automaty­ki:

  • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX);
  • zdal­ny ser­wis;
  • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

  • od 1,5 kW (w zależnoś­ci od typu urządzenia). 
 

Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je:

  • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
  • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
  • ścież­ka audy­tu (audit trail).
en_GB