EAPOL Sp. z o.o.

Suszarnie komorowe wózkowe

Suszarnie komorowe wózkowe cieszą się popularnością w wielu dziedzinach przemysłu – od produkcji spożywczej (np. suszenie owoców i warzyw, grzybów, ziół, nasion, a także suszenie karmy dla zwierząt) po przemysł budowlany (np. suszenie pustaków czy ceramiki). Suszenie w suszarni wózkowej odbywa się w trybie ciągłym lub porcjowym. Proces polega na doprowadzaniu ogrzanego powietrza przez nawiewniki dyfuzorów umieszczonych w ścianach komory. Następnie powietrze zostaje odprowadzone na zewnątrz komory przez kanał wylotowy.
Suszarnia wózkowa to idealne rozwiązanie w przypadku produkcji na dużą skalę: oferujemy budowę urządzeń mieszczących nawet 12 wózków, przy maksymalnym załadunku do 200 kg na 1 wózek. W przypadku mniejszych linii produkcyjnych warto rozważyć suszarnię komorową półkową.
Suszarnie wózkowe dobrze sprawdzą się również w suszeniu materiałów o dużych gabarytach. Produkcja może wówczas przebiegać bez zastosowania wózka, czyli bezpośrednio w komorze urządzenia.
suszarnia komorowa wózkowa | EAPOL
suszarnia komorowa | EAPOL
zdję­cia poglą­dowe
Charakterystyka suszarni komorowej wózkowej:

Dane ogólne:

 • suszar­nia komorowa wózkowa przez­nac­zona do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • możli­wość budowy suszarni zaw­ier­a­ją­cych 1–12 wózków;
 • maksy­mal­ny załadunek: do 200 kg na 1 wózek;
 • czas suszenia: od 3 do 48 godzin;
 • licz­ba tac na 1 wózek: do 30;
 • powierzch­nia suszenia: do 30m2;
 • możli­wość zamówienia urządzenia w wyko­na­niu prze­ci­wwybu­chowym (ATEX);
 • adap­tac­ja sys­te­mu CIP (na zamówie­nie);
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • nagrzewni­ca elek­trycz­na;
 • nagrzewni­ca gazowa;
 • wymi­en­nik ciepła;
 • pom­pa ciepła.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316;
 • tace z blach per­forowanych, litych lub siatkowych;
 • możli­wość pokrycia tac teflonem lub silikonem.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zmniejsze­nie zuży­cia energii elek­trycznej dzię­ki dynam­icznej reg­u­lacji prze­pust­ni­cy naw­iewu powi­etrza;
 • automaty­czne studze­nie komory suszarni po wyko­na­niu pro­ce­su;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ±0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • do 25 kW na 1 wózek (w zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowanej nagrzewni­cy).

Przykładowe przeznaczenie suszarni komorowych wózkowych:

 • susze­nie owoców – na przykład ananasów, jabłek, gruszek, pomarańczy, man­go, jagód, truskawek, śli­wek i winogron;
 • susze­nie warzyw – na przykład cebu­li, march­wi, pietrusz­ki, pora, sel­era, papry­ki, czosnku;
 • susze­nie grzy­bów;
 • susze­nie ziół i roślin – na przykład konopi, dzikiej róży, mię­ty, rumi­anku, pokrzy­wy, melisy, kozł­ka lekarskiego, dzi­u­raw­ca, chmielu, miłorzębu, perzu i mnisz­ka lekarskiego;
 • susze­nie tyto­niu (bezpośred­nio w komorze, bez wóz­ka);
 • susze­nie makaronu;
 • susze­nie mięsa;
 • susze­nie bio­masy;
 • susze­nie bryki­etu;
 • susze­nie cerami­ki;
 • susze­nie pus­taków;
 • susze­nie palet (bezpośred­nio w komorze, bez wóz­ka).

Akcesoria i dodatkowe funkcje:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • oświ­etle­nie wnętrza suszarni;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail);
 • pod­wójne lub potrójne uszczel­nie­nie drzwi;
 • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu.

Jeśli chcą Państ­wo dowiedzieć się więcej, zaprasza­my do sekcji Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je.

en_GB