EAPOL Sp. z o.o.

Wykonu­je­my urządzenia do testowa­nia pro­duk­tów w różnych warunk­ach środowiskowych. Nasze komory testowe to doskon­ałe narzędzie do przeprowadza­nia testów wytrzy­małoś­ciowych, oce­ny funkcjon­al­noś­ci oraz do bada­nia wpły­wu ekstremal­nych warunk­ów na pro­duk­ty. Ofer­u­je­my sze­ro­ki wybór komór zarówno lab­o­ra­to­ryjnych, jak i prze­mysłowych, które mogą sprostać różnym wyma­gan­iom naszych klien­tów.  

Komór testowych uży­wa się w wielu branżach, m.in. w prze­myśle moto­ryza­cyjnym, elek­tron­icznym, w aero­nau­tyce, far­ma­cji, a także na potrze­by badań naukowych. Dzię­ki tym urządzeniom możli­wa okazu­je się kon­trolowana ekspozy­c­ja pro­duk­tów na ekstremalne tem­per­atu­ry, wilgo­t­ność, wibrac­je, promieniowanie czy na inne warun­ki mogące wpły­wać na testowany mate­ri­ał. 

Nasze komory testowe pro­jek­tu­je­my z myślą o pre­cyzji i nieza­wod­noś­ci. Wyposażone w zaawan­sowane sterown­i­ki i czu­jni­ki, zapew­ni­a­ją dokład­ną kon­trolę warunk­ów testowych. Komory wykonu­je­my z wysok­iej jakoś­ci mate­ri­ałów, które zapew­ni­a­ją trwałość i nieza­wod­ność przez dłu­gi czas. Wyko­rzys­tu­je­my zaawan­sowaną automatykę, najnowsze tech­nolo­gie i najwyższe stan­dardy pro­dukcji, dzię­ki czemu urządzenia speł­ni­a­ją oczeki­wa­nia naszych klien­tów. Wiemy, że każ­da branża ma swo­je unikalne potrze­by. Dlat­ego umożli­wiamy indy­wid­u­alne dos­tosowanie naszych komór.

Ofer­u­je­my nie tylko wysok­iej jakoś­ci pro­duk­ty, lecz także pro­fesjon­alne doradzt­wo. Nasz zespół służy pomocą w doborze odpowied­nich urządzeń, udziela porad doty­czą­cych testów i zapew­nia kom­plek­sowe wspar­cie tech­niczne. 

Komory testowe pozwala­ją na kon­trolowane pod­grze­wanie i chłodze­nie pro­duk­tów, dzię­ki czemu umożli­wia­ją testowanie wytrzy­małoś­ci w skra­jnych tem­per­at­u­rach. Stwarza­ją również warun­ki do testowa­nia odpornoś­ci pro­duk­tów na dużą wilgo­t­ność. Komory wibra­cyjne tes­tu­ją odporność mate­ri­ałów na drga­nia mogące wys­tępować w trak­cie trans­portu, eksploat­acji czy innych warunk­ów pra­cy. Komory promieniowa­nia pozwala­ją na testowanie wpły­wu promieniowa­nia słonecznego i UV. Komory zanieczyszczeń umożli­wia­ją wprowadzanie do obiegu różnych sub­stancji chemicznych lub gazów, mogą­cych wpły­wać na testowane wyro­by. 

Komory testowe okazu­ją się niezwyk­le istotne w pro­ce­sie roz­wo­ju pro­duk­tów: poma­ga­ją w oce­nie trwałoś­ci badanego mate­ri­ału, jego funkcjon­al­noś­ci, bez­pieczeńst­wa oraz zgod­noś­ci z nor­ma­mi branżowy­mi. Pozwala­ją na dokładne przetestowanie pro­duk­tów w kon­trolowanych warunk­ach, co może pomóc w zapo­b­ie­ga­niu potenc­jal­nym prob­le­mom oraz w popraw­ie jakoś­ci i trwałoś­ci wyrobów – jeszcze przed wprowadze­niem ich na rynek. 

Dane ogólne:

 • komory testowe przez­nac­zone do przeprowadza­nia ekspery­men­tów na pro­duk­tach i mate­ri­ałach;
 • możli­wość budowy urządzeń mobil­nych i stacjonarnych oraz – zabu­dowy pomieszczeń;
 • maksy­mal­ny wsad zależny od rodza­ju urządzenia.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • nagrzewni­ca elek­trycz­na;
 • pom­pa ciepła.

Źródło chłodzenia:

 • agre­gat chłod­niczy;
 • wymi­en­nik.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, ocynk, mal­owana.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ± 0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 1,5 kW (w zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowanej nagrzewni­cy).
 

Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail).

 

en_GB