EAPOL Sp. z o.o.

Jesteśmy doświad­c­zonym zespołem inżynierów, którzy od lat pasjonu­ją się automatyką prze­mysłową i dostar­cza­ją klien­tom rozwiąza­nia najwyższej jakoś­ci. Ofer­u­je­my pre­fab­rykację szaf sterown­iczych – kluc­zowego ele­men­tu w przy­pad­ku bez­piecznego i efek­ty­wnego dzi­ała­nia urządzeń prze­mysłowych. 

Dlaczego warto wybrać naszą fir­mę? 

  1. Pro­fesjon­al­izm i doświad­cze­nie: nasz zespół skła­da się z wyk­wal­i­fikowanych spec­jal­istów, mają­cych bogate doświad­cze­nie w pro­jek­towa­niu i pro­dukcji szaf sterown­iczych dla różnych sek­torów prze­mysłu. Dzię­ki wiedzy i kreaty­wnoś­ci potrafimy dos­tosować rozwiąza­nia do indy­wid­u­al­nych potrzeb każdego klien­ta. W pro­jek­towa­niu wyko­rzys­tu­je­my normy takie jak PN-EN 60204–1:2010 i zapew­ni­amy zgod­ność z dyrek­ty­wa­mi WE.
  2. Doskon­ała jakość: staw­iamy na nieza­wod­ność, dlat­ego uży­wamy najlep­szych kom­po­nen­tów i mate­ri­ałów. Dzię­ki temu szafy sterown­icze są trwałe i beza­waryjne. Przykładamy dużą wagę do szczegółów, a nasze pro­duk­ty odpowiada­ją najwyższym stan­dar­d­om. 
  3. Szy­b­ka real­iza­c­ja: rozu­miemy, jak cen­ny w prze­myśle okazu­je się czas. Dlat­ego nasze szafy sterown­icze wyt­warza­my ter­mi­nowo i dostar­cza­my je zgod­nie z ustalonym har­mono­gramem. Sprawnie dzi­ała­ją­ca pro­dukc­ja pozwala skró­cić czas oczeki­wa­nia na gotowe pro­duk­ty. 
  4. Indy­wid­u­alne pode­jś­cie: każdy pro­jekt trak­tu­je­my wyjątkowo. Nasz zespół współpracu­je z klien­tem, dzię­ki czemu rozu­mie jego potrze­by oraz specy­fikę dzi­ała­nia. Tworzymy szafy sterown­icze pasu­jące do konkret­nego zas­tosowa­nia. 
  5. Ser­wis i wspar­cie tech­niczne: nasza obsłu­ga nie kończy się na dostar­cze­niu szafy sterown­iczej. Ofer­u­je­my wspar­cie tech­niczne oraz ser­wis, aby pro­duk­ty dzi­ałały wyda­jnie i beza­waryjnie. 

Dzię­ki pre­fab­rykowanym szafom sterown­iczym klien­ci oszczędza­ją czas i kosz­ty, a także unika­ją budowy szafy od pod­staw. Nasze pro­duk­ty są gotowe do mon­tażu, co pozwala zop­ty­mal­i­zować pro­cesy w zakładach pro­duk­cyjnych. 

Zaprasza­my do współpra­cy. Jesteśmy pewni, że nasze rozwiąza­nia przy­czynią się do poprawy efek­ty­wnoś­ci i bez­pieczeńst­wa w Państ­wa przed­siębiorstwie. 

Chęt­nie przed­staw­imy więcej szczegółów na tem­at naszych usług i rozwiązań. Razem może­my stworzyć przyszłość zau­tomaty­zowanego i innowa­cyjnego prze­mysłu! 


en_GB