EAPOL Sp. z o.o.

Suszarnie taśmowe

Suszarnie taśmowe charakteryzują się wykorzystaniem ruchomej taśmy do transportu materiału przez strefę suszenia. Dzięki wszechstronności tych urządzeń można efektywnie suszyć różnorodne materiały (m.in. produkty spożywcze i materiały przemysłowe), co przyczynia się do zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości produktu.
W suszarniach taśmowych używamy różnego rodzaju taśm, w zależności od suszonego materiału, a także – od wymaganej temperatury procesu. Szczegółową charakterystykę taśm znajdą Państwo w zakładce Technologia.
suszarnia taśmowa | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe
Charakterystyka suszarni taśmowej:

Dane ogólne:

 • suszar­nia taś­mowa przez­nac­zona do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • maksy­mal­na wyda­jność zależ­na od budowy suszarni;
 • adap­tac­ja sys­te­mu CIP (na zamówie­nie);
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • ener­gia elek­trycz­na, gaz, promi­en­ni­ki (gazowe lub elek­tryczne).

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, mal­owana;
 • rodza­je taśm: nierdzewne, stalowe, z tworzy­wa sztucznego, z włók­na szk­lanego pokry­tego teflonem.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ± 0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 50 kW (z zależnoś­ci od wielkoś­ci suszarni). 

Przykładowe przeznaczenie suszarni taśmowych:

 • susze­nie owoców – na przykład jabłek, gruszek, pomarańczy, truskawek, śli­wek, more­li, winogron czy malin;
 • susze­nie warzyw – na przykład cebu­li, march­wi, pietrusz­ki, pora, sel­era, papry­ki, czosnku, fasoli czy grochu;
 • susze­nie nasion – na przykład pestek dyni i słoneczni­ka;
 • susze­nie różnego rodza­ju mate­ri­ałów syp­kich;
 • susze­nie bakalii i orzechów – na przykład nerkow­ców, orzechów brazyli­js­kich, włos­kich laskowych czy ziem­nych;
 • susze­nie herbaty;
 • susze­nie pieczy­wa;
 • susze­nie gran­u­latów;
 • susze­nie karm dla zwierząt;
 • susze­nie grzy­bów;
 • susze­nie ziół i roślin – na przykład konopi, alg, lucerny, wrzo­su, lawendy, mię­ty, rumi­anku, pokrzy­wy czy chmielu;
 • susze­nie mate­ri­ałów prze­mysłowych.

Akcesoria i dodatkowe funkcje:

 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • okno rewiz­yjne w drzwiach suszarni wraz z oświ­etle­niem wnętrza;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail);
 • bezkon­tak­towy pomi­ar tem­per­atu­ry;
 • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu.

Jeśli chcą Państ­wo dowiedzieć się więcej, zaprasza­my do sekcji Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je.

en_GB