EAPOL Sp. z o.o.

Suszarnie promiennikowe

Suszenie w suszarni promiennikowej polega na użyciu promieniowania podczerwonego, które oddziałuje bezpośrednio na materiał przeznaczony do suszenia i w ten sposób powoduje jego ogrzanie i odparowanie wilgoci. Suszarnie promiennikowe stosuje się w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym. Mogą być także używane do suszenia materiałów takich jak farby, powłoki lub inne produkty przemysłowe, które wymagają precyzyjnej kontroli wilgotności.
suszarnia promiennikowa | EAPOL
suszarnia promiennikowa | EAPOL
zdję­cie poglą­dowe
Charakterystyka suszarni promiennikowej:

Dane ogólne:

 • suszar­nia promi­en­nikowa przez­nac­zona do suszenia pro­duk­tów spoży­w­czych, chemicznych i far­ma­ceu­ty­cznych;
 • możli­wość budowy suszarni w wer­sji półkowej, wózkowej i taś­mowej;
 • maksy­mal­ny załadunek zależny od rodza­ju wyko­na­nia suszarni;
 • spełnie­nie wymogów GMP i FDA.

Źródło ogrze­wa­nia:

 • pod­cz­er­wień.

Wyko­nanie:

 • stal nierdzew­na AISI 304, AISI 316, ocynk, mal­owana;
 • tace z blach per­forowanych, litych lub siatkowych;
 • możli­wość pokrycia tac teflonem lub silikonem.

Układ automaty­ki:

 • pan­el oper­a­to­ra od 7″ do 22″ (stan­dard lub INOX), możli­wość ustaw­ienia prze­biegu pro­ce­su w eta­pach;
 • opóźnie­nie załączenia;
 • zmniejsze­nie zuży­cia energii elek­trycznej dzię­ki dynam­icznej reg­u­lacji prze­pust­ni­cy naw­iewu powi­etrza;
 • automaty­czne studze­nie komory suszarni po wyko­na­niu pro­ce­su;
 • zdal­ny ser­wis;
 • dokład­ność czu­jni­ka tem­per­atu­ry: do ± 0,35 °C;
 • rejes­trac­ja danych pro­duk­cyjnych na pen­driv­ie.

Dane elek­tryczne:

 • od 12 kW (w zależnoś­ci od zas­tosowanych promi­en­ników). 

Przykładowe przeznaczenie suszarni promiennikowych:

 • susze­nie farb;
 • susze­nie powłok lakier­niczych;
 • susze­nie proszków i gran­u­latów;
 • susze­nie pro­duk­tów prze­mysłowych;
 • susze­nie owoców;
 • susze­nie warzyw.

Akcesoria i dodatkowe funkcje:

 • reku­per­ac­ja;
 • czyt­nik kodów kreskowych;
 • sys­tem rejes­tracji danych pro­duk­cyjnych wraz z raportem;
 • zdal­ny dostęp do urządzenia i otrzymy­wanie powiadomień na tele­fon;
 • okno rewiz­yjne w drzwiach suszarni wraz z oświ­etle­niem wnętrza;
 • ścież­ka audy­tu (audit trail);
 • bezkon­tak­towy pomi­ar tem­per­atu­ry;
 • paki­et predyk­cyjnego utrzy­ma­nia ruchu.

Jeśli chcą Państ­wo dowiedzieć się więcej, zaprasza­my do sekcji Akce­so­ria i dodatkowe funkc­je.

en_GB